ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תנז

ב"ה, ה' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' בשלח עם הפ"נ המוסגר בו שקראתיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

והנה בנוגע לשאלתו שראה שינוי במצב העסק שלו ובמילא מחפש סיבת הדבר ועלו בידו רעיונות שאולי קשור זה במה שקבל משרת רבנות כשהלך בגולה בעת המלחמה.

והנה השכל הבריא אומר שכאשר יש סיבה גלוי' אין מההכרח לחפש גם סיבות נסתרות כיון שהנגלות לנו ולבנינו, ובנדון דידן הנה ידוע מרז"ל אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט וידוע ג"כ הפס"ד אשר מלח ממון חסר היינו שסגולה לפרנסה זהו ענין הצדקה וכיון שזה מזמן רב שקבל ע"ע בשם העסק להפריש מעשר ומעט יותר מזה לצדקה ועכב את הדבר משך כמה חדשים ומנהגו של הקב"ה ה"ה בחסד וברחמים, הרי רמז רמזו להם להזכירם את התחייבותם והזכות שיש להם שלא מלאו נדבת לבם הטהור עד עתה בפועל שזהו ביאור מספיק להשינוי בהעסק ובמילא אין לו לחפש ענינים אחרים כי אם לקיים את הבטחתם בשלימות והעיקר ברצון הטוב וכשתהי' החלטתם גמורה להתנהג ככה גם בעתיד והרי כלפי שמיא גליא אופן ההחלטה בזה ותהי' ג"כ מתוך שמחה ולא מיראת העונש ח"ו, מובטחני שתבוא ג"כ הטבה בהעסק והשי"ת יזכהו ואת אחיו שי' שיחליטו בזה בהקדם היותר אפשרי ומתוך שמחה ושמחה פורצת גדר להשפיע להם ברכה והצלחה...

בברכה.

ל"ו תרם ששלח בתור התחלה נתקבלו ונמסר לקופת הצדקה.

ב'תנז

מלח ממון חסר: כתובות סו, ב.

תרם: שקל.