ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תסא

ב"ה, י"א אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נצטערתי להודע ע"י הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר... על דבר המיצר שלהם בעסקם. וצריכים להיות חזקים בבטחונם במלך מלכי המלכים הקב"ה המפליא לעשות, שאין זה אלא נסיון ולזמן קצר. וכשיהיו חזקים בבטחונם ויראו זה בפועל, הרי יתבטל הנסיון ויחזרו למעמדם ומצבם ואחרי כן גם יוסיפו עליו, וידוע פתגם כ"ק רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשו"ע (פוסק בנגלה דתורה) אשר השי"ת נותן לבני ישראל גשמיות ובני ישראל עושים מגשמיות רוחניות. והשי"ת יצליחם שיהיו שני ענינים אלו בריבוי בכמות ובריבוי באיכות.

בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט.

ב'תסא

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 478, והוגהה ע"פ העתק המזכירות.