ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תסז

ב"ה, י"ג אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח והרה"צ נו"נ בנש"ק כו' מוה"ר יעקב

שליט"א

שלום וברכה!

הגיעני הפ"נ שלו ע"י הרה"ח והרה"ג אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יחיאל מיכל שי' דאברוסקין, ובל"נ אקראהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בעת רצון והשי"ת יצליחו לבשר בקרוב...

בהזדמנות זו ארשה לי לעורר נשען על מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין אשר כיון כלשון רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע (אגה"ק ריש סימן כו) אשר - בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכמה (היינו פנימיות התורה) הנה מי שהשי"ת חננו וזיכהו בהשפעה על חוג מאחב"י הנה בודאי משתמש גם בזה להודיעם ע"ד פס"ד האריז"ל כנ"ל ולעוררם ע"ז מזמן לזמן ובפרט בזמננו האחרון דחשך הכפול ומכופל ובאה"ק ת"ו אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה, הנה הנחיצות בזה גדולה פי כמה וכמה, וכבר ידוע פסק דין בית דין שלמעלה שמסר כ"ק אדמו"ר האמצעי בן כ"ק רבנו הזקן אשר המשתדלים בזה יצליחו ולמרות העלמות והסתרים תהי' ידם על העליונה...

ב'תסז

מוה"ר יעקב: מושקוביץ, האדמו"ר משאץ בחיפה.

פסק דין בית דין: ראה גם לעיל אגרת ב'שצה, ובהנסמן בהערות שם.