ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תסח

ב"ה, י"ג אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר יוסף מאיר שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מב' תצוה בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו ומפעולותיו הטובות במקומו עתה ובפרט בהנוגע לחינוך הכשר אשר זהו מעיקרי הענינים בכל מקום ובכל זמן ובפרט בזמננו זה חשך כפול ומכופל אשר נתקיים במילואו מאמר הנביא הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע (ישעי' ה, כ) שזהו בגדר של פקוח נפשות ולא רק להביאם לחיי העוה"ב אלא גם לשמרם בחיי העולם הזה וכנראה במוחש ההפקרות והפריצות כו' וכו' ואין רשאים להאריך בגנותם של כו'.

והשי"ת יצליח את כל המשתתפים במפעל הכי גדול הנ"ל לראות פרי טוב בעמלם ולהרבות גבולם בתלמידים ותלמידות עושים פרי בלימוד התורה וקיום המצות בהידור שבדרך ממילא ממשיך זה תוספת ברכה והצלחה גם בעניניהם הפרטים הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים.

ב'תסח

מוה"ר יוסף מאיר: שוימר, חולון.