ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תסט

ב"ה, י"ג אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב שיש אצלו הספר חמדת צבי על התיקוני זהר ורצונו לדון אותו בשריפה על ששמע שיש עוררים עליו כו'.

הנה נבהלתי גם לסברא כזו כי אפילו אם הי' מקום לעוררים הנ"ל הרי לא לו להכניס ראשו בענינים כאלו ולכל היותר צריך הי' לסלק עצמו מללמוד בו אבל לא לדון ספרים לשריפה. ובהנוגע לספר זה בפרט הנה כיון שכ"ק אדמו"ר הצמח צדק מביאו (לקו"ת דברים כז ע"ד, רשימות איכה עמוד מ"ד) בטח אין לשמועות הנ"ל כל יסוד.

בהנוגע לס' חמדת הימים, הנה גם בדבר זה יש סברות חלוקות וכיון שלע"ע לא מצאתיו מובא בספרי רבותינו נשיאינו הק' הרי לאידך גיסא מה לו להתחיל לימוד הקבלה דוקא מספרים כאלו שיש חילוקי דיעות אודותם ובפרט שכבר עוררתי על ההכרח ללמוד תורת החסידות שבה נכללה ג"כ חכמת הקבלה ודוקא על ידה נשמרים מלטעות ח"ו בחכמת האמת, ומי זה ערב לבו לאמר שהוא ילמוד בדרך משלו ויראה קונצין, וכבר ידוע סיפור כ"ק אדמו"ר הצ"צ (שרש מצות התפלה סוף פרק ב' שהבעש"ט ציוה שלא ללמוד ספרי הקבלה כי מי שאינו יודע להפשיט הדברים מגשמיותם, מתגשמים במאד ע"י לימוד זה כו', עיי"ש).

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.