ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תע

ב"ה, י"ד אדר א', תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ צמ"ס עוסק

בצ"צ כו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ז שבט וכן הפ"ש ע"י הרה"ג וו"ח אי"א בעל מרץ כו' הרב ווייס שי', והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו לבשר מכאן ולהבא אך טוב הן בענינים הכללים והן בענינים הפרטים.

ב) ת"ח על מ"ש שהעיר שימת לבו לטעות הדפוס שמצא במורה שיעור ביום ז' שבט דשנה מעוברת, והוא כמו שכתבתי במכתבי הקודם שמפני הטרדות מסרתי וסמכתי בהגהה כמו אלו על אחרים, ובכלל הרי אמר הכתוב שגיאות מי יבין.

ג) מה שהעיר בהתיקון דרך אפשר עמד ת"י כבוד מרנא במקום מרנא החסיד מרנא במקום החסיד, ומפני שמצאתי רשום כך על גליון התניא והועתק מתניא של זקני החסידים בדורות שעברו שכנראה משאר הערותיו הי' בר סמכא, אבל בכ"ז לא יכולתי לברר ברור מי הוא ולכן הכנסתי השינוים שלו בהמחלקה של תיקונים בדרך אפשר.

ד) בענין הספק בתניא פרק א' ע' ה' שורה ז' בתיבת "מזה" הנה לדעתי נמשכת לפני'. - וכן תיבת "זה" בדף כ"ד ע"ב שורה יא. אף שבאחרונה י"א שנמשכת למטה. וצ"ע בקונטרס ביקור שיקאגא ע' ס"ג ואילך.

ה) בענין השיחה שהיתה להרב ווייס שי' עם... הנה נבהלתי ממה שהי' מופרך אצל הנ"ל כל הענין היינו שיעשה מה בזה כיון שכמו שכתבתי לכת"ר שי' במכתבי, היו בזה כמה אופנים לפי המצב, ולא דוקא "איסור מוחלט" כמו שכותב כת"ר לי במכתבו, כ"א עכ"פ מחאה חזקה וכיו"ב או איסור סתם כו'. ולפי מצב הרוחות לא הי' נוגע כ"כ דיוק לשון המכתב של... אלא שתראה לכל שיחסה השלילי במוחלט לענין שירות לאומי אף לאחרי הקולות...

ליסוד זכות מצאתי ע"פ ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כשרצה לנסוע באיזה ענין צבורי ולא עלתה בידו מצד מצב הבריאות נאנח קשה ואמר שאפילו כשרוצים למלאות רצון הבורא ית' צריך זכות מיוחדת שתנתן היכולת על זה.

מה שמסיים כת"ר בענין זה שכיון שעשו מהענין פוליטיקה חדל מלהתענין, הנה על כגון דא יש להמליץ פתגם רז"ל, יאבד את עולמו מפני השוטים - בתמי'.

ו) בהנוגע לעניני חב"ד הנה בודאי מתעסק כת"ר שי' ככל אפשריותו בזה ומובטחני שסו"ס יהי' דידן נצח אלא שיש להתפלל ולעשות בפועל ככל הצריך שיהי' זה בהקדם האפשרי שהרי ימים יוצרו ולו אחד בהם.

ז) מה שכותב שיש לו ספר קטן פירוש בכת"י על התניא, הנה העתק הנמצא אצל גיסו המנוח הר"א לעווין ז"ל לא נמצא אצלי, אבל מצאתי כאן ביאור תניא שכפי הרשום עליו זהו ממהר"י קיידאנער, מתחיל בלקו"א פרק א' וכו' ואף שבאמת ידוע שצדקת הצדיק ורשעת הרשע במחשבה כו' ומסיים בביאור על פרק י"ב אבל אם לא זהו הנמצא תח"י כהדר"ג שי' הנה א"ת אהי' לו אם כהצעתו יוכל להמציאו אלי על זמן ידוע.

ח) בענין השיחות ומאמרים הנדפסים כאן, הנה בכלל המזכירות שולחת לכת"ר שי' כל מה שמופיע לאור.

ט) ת"ח על מ"ש ראשי פרקים מהתועדות י"ט כסלו בהכפר.

י) ואחרון אחרון חביב לאשר קבלת הכרך החמישי של האנציקלופדיא התלמודית וכמעשהו בהראשונים כן הוא גם בזה - מלאכה נפלאה וענקית וגם חכמה ובסדר גדול וע"פ הנ"ל בפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הנני רואה בזה זכות גדולה מלמעלה שמקום הניחו לכהדר"ג שי' לערוך וגם להו"ל בפועל ספרים כמו אלו אשר תועלתם גדולה ביותר וביותר.

ומדי דברי בזה הנני להעיר אשר לא מכבר תמהתי להוודע אף שבשנה העברה הוא כמעט שנה וחצי קצבו עזר מקרן הצלה שיקאגא סכום של אלף שקל להוצאת האנציקלופדיא, הנה לא הובא הדבר לפועל והמניעה היא מצד העוסקים

בהאנציקלופדיא שלא המציאו לקרן הצלה פרטי הכנסה והוצאה כו' מה שדרשו מהם זה משך חדשים רבים.

דא"ג כשעיינתי בקשר עם אחת התועדות כאן בענין דברכת המצות ומובן שנסתייעתי בזה בהאנציקלופדיא הנה צריך עיון קצת במה שלא הובא בטעם שצ"ל עובר לעשייתם מ"ש הרמב"ם בזה ואינו מביא אלא טעם הריטב"א אף שלהלן באותו ערך מצטט את הרמב"ם.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל ואריכות ימים

ושנים טובות

ופוריות מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת.

נ.ב.

... כיון שיש מציעים שחב"ד יקח חלק חשוב בעבודת המלחמה נגד המיסיאן גם באופן רשמי אשר מובן שבראש צ"ל איש אחראי והעיקר הוא שצ"ל איש אחראי המקשר את חב"ד עם המשרדים באה"ק ת"ו שמהם יקבלו את האמצעים למלחמה זו, הנה מטובו של כהדר"ג להודיע חוו"ד אם האברך הנ"ל מתאים לזה היינו אם הוא מסודר בעל נמוס כו' וכו' או אפשר יש לכת"ר הצעה אודות אנשים אחרים מגזע חב"ד המתאימים לזה, מובן ג"כ שאין מענין חב"ד להתחרות (קאנקורירען) אם יש כבר פעולות ממשיות ומסודרות מצד חוגים חרדים אחרים כי אם אך ורק באופן שלא יהי' בזה התחרות והכפלת עבודה כמובן.

ב'תע

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 308, והושלמה ע"פ העתק המזכירות והעתקה.

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שמב, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבי הקודם: ב'שמב.

בענין השיחה: בענין שירות לאומי, כדלעיל אגרת ב'שעג.

א"ת: אסיר תודה.

המלחמה נגד המיסיאן: ראה גם לעיל אגרת ב'תלא.