ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תעב

ב"ה, ט"ו אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפתקא שלו אשר הוטב מצב בריאות זוגתו תחי' והשי"ת יזכהו לבשר טוב אודות בריאות בגשמיות ואודות בריאות ברוחניות היינו מילוי שליחותם בעלמא דין אשר שליחות של כל אחד ואחת מישראל לעשות העולם כלים לאלקות על ידי הפצת והחזקת נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי'.

ואם תפקיד זה הוא על אלו הנמצאים בכרכים גדולים שישנם שם מנין גדול של יראים וחרדים עאכו"כ שזהו מתפקידם של אלו הנמצאים בעיירות והם שם יחידי סגולה היודעים על דבר מאור שבתורה ופנימיותה המחי' גם כן את הנגלה דתורה ומוסיפה בקיום המצות בהידור, ובודאי גם לכת"ר יש האפשרות לעשות בזה ובמילא גם עושה אבל הרי מעלין בקדש ובודאי יוסיף גם בזה בכל אפשריותו וחזקה שליח (שלוחו של הקב"ה שזה כל איש ואשה הישראלית) עושה שליחותו.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

נ.ב.

בחבילה בפ"ע נשלח לו התניא שהו"ל זה לא כבר בפעם הראשונה בארצוה"ב, ובטח יאשר קבלתו.