ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תעו

ב"ה, י"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אד"ר, בו מבשר ע"ד הטבת מצבו ברוחניות, והשי"ת יזכהו שיוסיף בזה ובודאי אין הדרך לזה ע"י תעניות וסיגופים וכמבואר גם במאמר באתי לגני תשי"ג שהיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, והא דתוקפא דגופא חולשא דנשמתא הכוונה בזה להנפש הטבעית והנה"ב (שהנ"ל מיוסד על המאמר באתי לגני של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע) ועיין ג"כ בספר התולדות של אדמו"ר מוהר"ש סוף עמוד עב...

בברכת אשר אמו תחי' תקבל רוב נחת חסידותי מכל ילידי' שיחיו מתוך בריאות הנכונה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ב'תעו

תעניות וסיגופים: ראה לעיל אגרת ב'שמו, ובהנסמן בהערות שם.