ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תעז

ב"ה, כ' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל חוות דעתי אם יסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים אשר בברוקלין כיון שיש לו קישויים בלימודו בישיבת תו"ת אשר בלוד ומהוריו שרצו שיהי' בירושלים ת"ו ושם אופן הלימוד אינו משביע רצונו.

והנה כבר ידועה חוות דעתי מאז שצריך ללמוד תורה ולקיים מצות בהידור במקום שנמצאים ואם מוצאים קישויים בזה הנה ברובא דרובא עיקר סיבתם אינם ענינים שמחוץ להאדם אלא היצה"ר שבתוך האדם, וא"כ מה תועלת כשנוסעים למדינה אחרת כיון שגם היצה"ר נוסע ביחד עם האדם ואדרבה בלבול הזמן ופזור הנפש נגדלים ביותר ע"י מדינה חדשה ואנשים חדשים, ויתייעץ עם המשפיע שלו איך שיסדר בשבילו ענין ואופן לימוד הנגלה וחסידות אם בלוד או בירושלים באופן שיוכל למלאות רצון הבורא שבדרך ממילא ימשיך זה ג"כ תוספת בבריאות בגשמיות ויגעת ומצאת.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר

ב'תעז

כבר ידועה: ראה גם לקמן אגרת ב'תצב.