ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תעח

ב"ה, כ' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק מוה"ר

שמואל אבא שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי שני מכתביו מח' וכ"ה שבט במעטפה אחת וכן מכתבו מה' אד"ר, ות"ח על מ"ש אודות המזוזה קופסת הבשמים והטס וכפי שמסר לי הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ הר"פ שי' אלטהויז הנני מסגיר פה מזוזה אחרת במקומה.

ויה"ר אשר ע"פ המבואר במדרש בחילוק של הקשר בין הקב"ה ועבדיו להבדיל בין אדם ועבד למטה, אשר למטה הנה העבד עליו השמירה והטפול בעניני אדוניו ובהאדון עצמו, משא"כ למעלה הנה ד' שומרך ד' צלך על יד ימינך ושזהו ג"כ רמז המזוזה אשר שמו של הקב"ה נמצא על מזוזת הפתח שבין בית האדם ונכסיו ובין החוץ ושומר על האדם ועל כל עניניו הנמצאים בהד' אמות שלו וידוע ג"כ רמז שם הנכתב על המזוזה מבחוץ שהוא שומר דלתות ישראל ופשיטא אשר אין הכוונה דוקא על בית גשמי אלא גם על רשות האדם ועניניו הרוחניים, הנה כן ישמור בורא העולם על כאו"א מאתנו אשר כל ענינינו ונכסינו הגשמיים והרוחניים יהיו בשלימות וימלא כאו"א תפקידו בשליחותו בעלמא דין. ובזה הנני מרשה לעצמי לעורר על מ"ש בסיום מכתבו בסדר חייו על להבא,

אשר כשמתבוננים בעולם ורואים אפילו בחלק הדומם שבו שכל דבר מסודר בחוקים חזקים ולכל דבר ישנו מקומו וענינו ואין אף דבר אחד לבטלה, הנה עאכו"כ שכן הוא בהנוגע להאדם בעל השכל ועאכו"כ לחברי אותו העם שאומרים אתה בחרתנו מכל העמים, ובמילא בלי שום פקפוק וספק שיש לכל אחד מבני ישראל שליחות ובמילא גם מקום בחיים ובפרט לבר אבהן אשר בודאי זיכוהו הדורות שלפניו בתכונות מיוחדות,

וכמאמר זכות אבותם מסייעתם וכיון שהעשי' הוא העיקר הרי בודאי יוכל להביא התכונות במעשה בפועל. מובן אשר לא תמיד בנקל למצוא הדרך והענין אבל מובטחים אנו אשר יגעת ומצאת, וזה גופא אשר האדם בטוח ובלי ספק אצלו שיש מה לחפש ושניתנו לו הכחות לא רק לחפש אלא גם למצוא, מקרב וממהר ומוסיף הצלחה בהחיפוש ובהמציאה.

למותר להדגיש דרך ליובאוויטש וחסידי חב"ד שאין ענינם הטפת מוסר ופשיטא שח"ו לא זוהי כוונתי, אלא רק בהנוגע לפועל אשר בטוח הנני דבחיפוש המתאים ימצא כבודו דרכו וענינו במה לפעול ולהשפיע על סביבתו שאז בדרך גומלין יוסיף זה ג"כ בברכה והצלחה בעניניו הוא.

בברכה לבריאות הנכונה ולסיפוק רוחני

מאופן

הסתדרותו בעתיד הקרוב ממש.

נ.ב.

כיון שבמכתבו נוגע בו ג"כ בענין הס"ת שנמצאת אצלו, הנה אסיר תודה אהי' לו אם גם בזה יכתוב לי איזה פרטים.

ב'תעח

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 260, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר שמואל אבא: שפירא. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שיב, ובהנסמן בהערות שם.

המזוזה: ראה לעיל שם.

לבר אבהן: נכד הצדיקים המדפיסים בסלאוויטא.