ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תעט

ב"ה, כ' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בשאלתו אודות מקום שכירות הדירה, הנה מובן שיש להשתדל שהדירה תהי' בסמיכות למקום עבודתו שזהו לא רק מיעוט הטרחה בהליכה ממקום למקום אלא שכשדרים בין המושפעים הרי זה מוסיף חיזוק בההשפעה כמובן.

קראתי בסיום מכתבו אודות לימודו בתורת החסידות וכנראה מסגנון כתבו עד"ז שלימוד הזה אינו אצלו בקביעות בנפש וכנראה שיש בזה יותר מהענין דלצאת ידי חובתו לפני אחרים מאשר התענינות בלימוד גופא, ואף כי ע"פ מרז"ל לעולם ילמוד אדם תורה בכל זה לזה היודע החילוקים - דכמה האופנים שבלימוד לשמה, ללימוד סתם וללימוד כמה האופנים דשלא לשמה, בטח שיש לו להשתדל ולהתאמץ ביותר שיהי' אופן לימודו בדרגא היותר נעלית האפשרית לו במעמדו ההוה, ואם בלימוד הנגלה כך הוא אף שקשור הוא ביותר בענינים הגשמים הרי עאכו"כ שכן הוא בלימוד החסידות שזהו קשור יותר בחיים הרוחניים ומהלך הנפש, והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל מתוך קביעות עתים בתורת הנגלה ובתורת החסידות אליבא דנפשי'.

בברכה.