ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תפג

ב"ה, כ"ג אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

מנחם זאב

שי' הלוי

שלום וברכה!

ת"ח על מה שהעיר שמצא באיזה ספרים שכתוב שצריך לנענע באמירת הודו פעם ראשון ולא בכופלו. ומה שמעתיק שכתוב שם שזהו לדעת האריז"ל, הנה לע"ע לא מצאתי המקור ע"ז (ובודאי הכוונה רק ע"ז שמנענעין פ"א ולא ב"פ). כן ת"ח על שמעתיק מס' זכרון יעקב ויוסף וכו'. ומ"ש הר"ת דברז"ל, הנה כן הוא בכתבי האריז"ל (ל"ת עקב).

והשי"ת יזכהו ויצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה.

ב'תפג

מוה"ר מנחם זאב שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'תח, ובהנסמן בהערות שם.

לנענע.. ולא בכופלו: ראה מנהגי חה"ס בשו"ע אדה"ז ח"ג-ד ([1452] 146). ס' המנהדרים חב"ד ע' 66 והערה 17.

הר"ת דברז"ל: ד' אמהות.