ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תפז

ב"ה, כ"ה אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ' אד"ר, ולמרות שזה כ"פ עוררתיו אודות קביעות שיעורי לימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות. הנה בכל מכתב שכותב אינו מזכיר דבר עד"ז כ"א ע"ד ענינים גשמיים. ואף שגשמיות איש ואשה הישראלים רוחניות הם כי הרי דוקא עי"ז נעשה לו ית' דירה בתחתונים אבל עאכו"כ שהרוחניות של איש ואשה הישראלים רוחניות הם; ותקותי שאין זה אלא חסרון בכתיבה אבל לא בהפו"מ.

כבקשתו אזכירו בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להענינים שכותב במכתבו, ובודאי כשיהי' לו בשו"ט בזה יודיע.

בברכה להצלחה בכל הנ"ל.