ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תפח

ב"ה, כ"ו אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר נתן מנחם שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי ספרו הגדה של פסח עם העתק באידית ואנגלית ובו ליקוטי מנהגים טעמים ודינים. ולחביבותא דמילתא הנה עברתי בין הדפים כפי רשיון הזמן. ומועתק בשולי הגליון איזה הערות. והשי"ת יצליחו להאיר סביבתו בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות ומה שמוכרח ביותר בדורנו זה ובמדינה זו, בדיני ומנהגי ישראל הכשרים.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל הנ"ל.

נ.ב.

בטח אם הו"ל עוד איזה ספרים ישלח גם אותם להספרי' שלי ות"ח מראש. בחבילה בפ"ע נשלח לו הגדה ש"פ דהוצאת קה"ת עם לקוטי טעמים ומנהגים.

הערות:

עמוד יו"ד (וכן במקום המתאים בהעתקה האנגלית) אשר בכורים כהנים ולוים אינם מתענים בערב פסח. - וצע"ג המקור על זה. ובכ"א הפסק דין הוא שמתענים וכמבואר במהרי"ל הובא באחרונים במקומו סי' ת"ע. ולמנוע מכשול כדאי הי' לתקן את זה ע"י מחיקת תיבות אלו.

עמוד ט"ו וט"ז בהעתקה באידית ובאנגלית: של המלות ולהוי הפקר כעפרא דארעא. - הנה כיון שישנם כאלו שאומרים באידית ובאנגלית ולא בנוסח הארמי מוכרח להוסיף גם העתק המילה הפקר ולא רק המלות כעפרא דארעא, כיון שזהו עיקר כמובן.

עמוד י"ט במה שמתחיל נוסח הקידוש, ויהי ערב: - הנה אף שיש נוהגין כן, אבל ברובא דרובא של הקהלות אין נוהגין כן, ועכ"פ כדאי הי' להציג זה בחצאי עגול.

בעמוד כ"ט שרבי אליעזר הי' כהן: - וכנראה שזהו טעות הדפוס ראה הקדמת הרד"ל לפדר"א. וצ"ל רבי אלעזר.

בעמוד פ"ד שהביא שיר המעלות ולא המזמור לבני קורח: - וצ"ע

ב'תפח

מוה"ר נתן מנחם: מאנדל. אגרת נוספת אליו - לקמן ב'תקנג. וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו.