ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תצ

ב"ה, כ"ו אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק מוה"ר מתתי'

יחזקאל

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ו שבט ובנתים נתקבל ג"כ ספרו ביאור על מס' אבות בשני טופסים. והשי"ת יזכהו ויצליחו להגדיל תורה ולהאדירה מתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה.

מ"ש במכתבי הקודם אודות אדל שצ"ל חסר יו"ד. מפני שמצאתי מלא בספר תורת הבעש"ט וצאצאיו בהקדמה.

בקשתי לשלוח לו את ספר התניא הק' שהו"ל זה לא כבר בפעם הראשונה

בארצוה"ב בהוספה של מפתחות כו' ובטח יאשר קבלתו.

בכבוד ובברכת הצלחה.

ב'תצ

מוה"ר מתתי' יחזקאל: גוטמאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שטו, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבי הקודם: לעיל שם.