ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תצב

ב"ה, כ"ח אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאז. אשר כיון שאין הוא שבע רצון מפרטים אחדים בסדרי הישיבה ולפי דעתו מבלבלים פרטים אלו מהתמדה בלימוד כדבעי וכן בהנוגע לתפלה.

הרי יש אצלו סברא אודות נסיעה לישיבת תומכי תמימים באה"ק ת"ו. ושואל חוות דעתי בזה.

והנה למותר להאריך בהידוע ופשוט אשר הענינים המפריעים לתורה עבודה או גמילות חסדים, סיבתם הוא השאור שבעיסה היינו היצר הרע המבלבל את האדם בכמה אופנים ודרכים. כי אף שנקרא כסיל הנה בכל זה בהנוגע לעבודתו אומן מומחה הוא.

וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. אשר היצה"ר בא לכל אחד ואחת בטענות מתאימות לתכונת נפש אדם פרטי זה עד שגם לפעמים מתלבש הוא באיצטלא של צורבא מרבנן ירא שמים וכו'. ולכן על כל אחד ואחד לבדוק הדק היטב היטב הדק את הנופל בדעתו בהנוגע לשינוים בעבודת השי"ת. ולדעת מי הוא הטוען טענות אלו. אם הם מצד ימין או מצד שמאל. ובטח ידוע לו על דבר הסיפור אודות הרה"צ מטשערנוביל, שנדפס בשיחת פסח תש"ג. ואחת הבחינות בזה היא, אם השינוי יגרום לביטול תורה ועבודה או לאו.

ובנדון דידי' כיון שנמצא הוא בישיבה שנתיסדה על ידי צדיקים נשיאי הדור ומתנהלת ברוחם. היינו לימוד התורה ביראת שמים. הנה קרוב הדבר גם מבלי ידיעות פרטיות בזה, שלימוד בה תועלת גדולה כרוכה בזה. ובמילא מובן גם כן שהיצה"ר מתקומם בזה בכמה מיני תחבולות לבטל ולבלבל אותו מלהתנהג מתאים לדרישת הישיבה בכל הפרטים.

מובן גם כן שאם יבוא היצה"ר ויגלה כוונתו שאינו רוצה להניחו להיות שוקד בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות. הרי בטח לא ישמע לו. ומתאים למה שנאמר והנחש הי' ערום, הרי בא בערמומיות, שאדרבה הישיבה מבלבלת אותו משקידה בתורה ומענינים דעבודת השם ביראת שמים כדבעי, שאז תקותו שיתקבלו הטענות שלו, ויבלבל אותו מתורה ותפלה. ואף שצריך היצה"ר להבטיח לו שאם יבוא לישיבה אחרת הרי אז לא יבלבל אותו ויוכל לשקוד בתורה ולהדר בתפלה. הרי מובטח הוא היצה"ר שכיון שישמע לקולו בתחלה שכל התחלות קשות, הרי בטח גם אחר כך ימצא אופן איך להמשיכו עוד יותר ברשתו.

כי הרי ניתנה לאדם הבחירה חפשית ושני דרכים לפניו. וכמאמר הכתוב ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את כו'. אבל ביחד עם זה ניתן לו לאדם סיוע מיוחד שיבחר בטוב וכמאמר הכתוב ובחרת בחיים. ובודאי גם בנדון דידי' הרי אף שהיצה"ר הוא ערום ביותר, ניתנו לו הכחות לבטל כל הטענות שלו ולהתאמץ במסירה ונתינה על ידי היסח הדעת גמור מהטענות המבלבלות שאין הסביבה מתאמת לפניו ושהכל אשמים בביטול תורה ותפלה שלו, ולא הוא בעצמו כו' וכו'.

מובן גם כן שבין חבריו בישיבה ישנם כמה ענינים הדורשים תיקון, כי הרי אין שלם בתכלית השלימות אלא הקב"ה בורא העולם. אבל העצה לזה הוא שישפיע הוא על חבריו בתיקון עניניהם ולא שהוא יהי' מושפע מהם אשר זהו גם כן סגולה שיתתקנו חסרונותיו הוא ע"י חבריו. וכמאמר ומבואר בהענין דכל ישראל ערבים זל"ז שהם קומה שלימה ויש מעלה בזה מה שאין בזה ועל ידי אהבת ישראל משלימים כל אחד את חבירו.

המורם מכל הנ"ל, שיסיח דעתו ממחשבות המבלבלות מתורה ועבודה וישקיע את עצמו בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות ובעבודת התפלה כדבעי מתאים לסדרי הישיבה ודרישותי' ותקויים בו הבטחת רז"ל אשר יגעת - הרי אז - ומצאת.

אינו מזכיר אם בהנוגע לחבירו... שי' הרי גם אותו מבלבלים אלו הטענות שכותב בהנוגע לענינו. ואם כן הוא הרי מובן שגם אליו שייך מענה הנ"ל.

בברכת הצלחה בלימוד התורה ביראת שמים.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר

ב'תצב

בהידוע: ראה גם לעיל אגרת ב'תעז.

פתגם.. באצטלא: השוה לעיל אגרת ב'שלח, ובהנסמן בהערות שם.