ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תצג

ב"ה, כ"ח אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבל מכתבו שנתרבה מספר הילדים המשתתפים במסיבות שבת ואשר מצטרפים אליהם גם כאלו שלא מהישיבה. ובודאי גם להבא יוסיף אומץ בזה אשר נוסף על המבואר בתניא ס"פ כ"ה, אשר בכל פעולה של תומ"צ הרי יחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, הנה בענינים של חינוך אי אפשר שלא ישאר מזה רושם על השנים יבואו ובפרט כשהולכים הדברים ונשנים ונשלשים מדי שבת בשבתו שאז יש לקוות לפעולות נמשכות בקרוב. וגדול זכות הנ"ל וכן מה שלומד עם תלמידים מבוגרים תורת הנגלה ותורת החסידות להמשיך הצלחה בעניניו הפרטיים...

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

ב'תצג

מו"ה חיים שי': צימנט, אגרות נוספות אליו - לעיל ב'רסט, ובהנסמן בהערות שם.

במסיבות שבת: ראה לעיל שם.

מהישיבה: אחי תמימים בוסטון.