ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תצד

ב"ה, כ"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

אפרים

אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

במ"ש אודות התועדות דפורים שתא זו שחל בעש"ק. כיון שהסעודה ע"פ שו"ע צריך שתעשה ביום ו'. הנה בדעתי שתהי' ההתועדות בסמיכות לה היינו בש"ק בהמשך להקידוש, ועיין מראה הפנים לירושלמי פ"א הלכה ד'.

בברכה בכהנ"ל.

ב'תצד

מוה"ר אפרים אליעזר שי': יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שלא, ובהנסמן בהערות שם.