ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תצה

ב"ה, כ"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מבקש שישלחו להם ספר התניא הק'.

הנה נשלח בחבילה בפ"ע כבקשתו. ובודאי ינהג בו טוב עין ויזכה בו גם את אחרים.

והוא בקל וחומר ממאמר רז"ל על הכתוב צדקתו עומדת לעד זה הכותב ספרים ומשאילם לאחרים (שעלה לו בטרחה ובדמים ובכל זה משאילם לאחרים) ויהי רצון שהלימוד בספר הנ"ל יהי' לו סם חיים לתוספת חיות בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר