ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקא

ב"ה, ב' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' פקודי. הנה עליו להסיח דעתו מענין המכשולים אודותם כותב עד כמה שאפשר ולהרבות באותיות התורה והתפלה ולהשתדל לעבוד את ה' בשמחה ולהשפיע על חבריו לקרבם עוד יותר לתורת ה' ולעבודתו מתוך אהבת ישראל.

ומובן אשר לכל זה צריך שיהי' גוף בריא ולא יבלבל מעבודת השי"ת וכמ"ש ברמב"ם הלכות יסודי התורה סוף פ"ג וריש פרק ד' וכדי שתהי' עבודה הנ"ל כדבעי מוכרח הלימוד דפנימיות התורה זוהי תורת החסידות.

מובן אשר גם בכל הנ"ל הנה הסדר הוא כמאמר הכתוב מעט מעט אגרשנו ובפרט כשהמדובר אודות הרגילויות לא טובות שנשרש בהם זה כמה זמן שצריך להתפלל שיתמעטו ויתבטלו מעט מעט עכ"פ והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה.