ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקה

ב"ה, ז' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח אדר ב' וכן הקודם לו. וכבקשתו הנני ממהר לענות עליו אשר נהניתי ממה שעומד בתוקף להראות לכל את צדקתם. וכמו שכתבתי בכמה ממכתבי אשר מובטחים אנו שכדונג ימסו כל עלילות שוא ובלבד שלא יתנו מקום לאחיזה ע"י נפילת רוח ח"ו. ומובטח כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מנהל כל מוסדות חב"ד אשר כל המשתדלים בהחזקתם והתפתחותם יגן עליהם בפני עלילות שוא וטענות שקר וימשיכו לבטח בעבודתם עבודת הקדש להגדיל תורה ולהאדירה ברוח ישראל סבא ובפרט בהפצת תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי'.

וימים אלו שמרבין בשמחה הנה יהי' בכל עניניהם הברכה בריבוי והצלחה בריבוי וכלשון רז"ל במדרש אסתר רבה בסופו.

בברכה לבריאות הנכונה ולהצלחה בגו"ר המחכה לבשו"ט.