ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקו

ב"ה, ז' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מא' ויקרא. ולפלא מה שכותב שאינו יודע מה יוכל לעשות בהפצת תורת החסידות, בה בשעה שדר במקום שם יש כמה מאחב"י שחסרה להם כל ידיעה מתורת החסידות הדרכותי' ומנהגי'. ואפילו היודעים, יודעים רק מעט מזעיר. ויכול הוא לסדר מזמן לזמן התועדות ושיחות בסיפורי צדיקים המובאים בספר השיחות, בהלקוטי דבורים וכיו"ב ולהשתדל להשיג מזה בכן בהנוגע לחיי היום יומים.

מובן אשר משתנים הענינים ממקום למקום, אבל דבר ברור הוא שבכל מקום ומקום ששולח השי"ת את איש הישראלי זוגתו וב"ב שיחיו יש להם להכניס שם אור האלקי, וכפי שנתבאר ע"י נשיאנו הק' והחסידים מדור לדור. ואין לך דבר העומד בפני הרצון האמיתי.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

המזכיר