ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקט

ב"ה, ט' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו אדר א'.

הנה נהניתי מה שכותב שהוא וכן זוגתו תחי' מקבלים עליהם הענינים דצדקה והנהגות טובות מה שכתבתי לו - בלי נדר -.

ומה שכותב שבדק התפילין והמזוזות ומצא אותם כשרים, הנה צריך שיבדוק אותם על ידי סופר מומחה, ומה טוב שהסופר בעצמו יכתוב לי איך מצא אותם, כי כמדומה לי שיש בהם איזה חשש, ואפשר הוא בהבתים וכו', ויבקש את הסופר הבודק שהוא בעצמו יכתוב לי על דבר זה, כנ"ל.

ומה שמסיים במכתבו מהו שכרי. הנה השכר בזה הוא שירבה בקירוב לבם של בני ובנות ישראל לעבודתו ית' ודוקא בדרכים של קירוב ואהבת ישראל. ובודאי בהשתדלות המתאימה ימצא הדרכים לזה, ומה טוב אם באפשרי שמזמן לזמן יאכילו אורח בביתם אשר מצוה של הכנסת אורחים סגולה מיוחדת לה לבנים.

בברכה למילוי משאלות לבבו ולבב זוגתו שיחיו לטובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.