ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקיב

ב"ה, יו"ד אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בהנוגע לשאלתו אם יבוא בנם לחג הפסח לביתם, הנה מוכרחני לאמר שבפעם העבר שהי'... פעל זה על בנו פיזור הנפש גדול ביותר העדר החשק בלימודו וכו' וארך זמן עד ששב ללימודו כמו שהי' לפני זה, ובמילא אם רק יש אפשרי[ו]ת שלא יסע לביתו ולא יפסיק מלימודו, לדעתי היתה בזה תועלת גדולה בשביל בנו שי'.

והשי"ת יזכהו ויצליחו ואת זוגתו שיחיו לקבל מבנם זה רוב נחת יהודי וחסידותי.

בברכת פורים שמח.