ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקיג

ב"ה, יו"ד אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

עזריאל זעליג

שי'

שלום וברכה!

... בהנוגע לחברה תהלים העולמית, הנה מפני כמה טעמים קשה להכנס בהוצאות חדשות. אבל בכ"ז כיוון שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הי' חביב עליו ענין זה ביותר, בטח ימצא אופן להמשיכו במינימום של הוצאות ושיאמר תהלים עכ"פ פעמים בשבוע.

ובודאי ע"פ מנהג ירושלים עיה"ק שכל אחד מחובשי בית המדרש יש לו כמה ענינים וישיבות, הרי בטח גם בהנ"ל יש לצרף לאמירת תהלים הנ"ל את אלו הלומדים דא"ח בישיבותינו ומוסדותנו, שמלבד שיוקטנו עי"ז ההוצאות, הנה העיקר שהעוסק בפנימיות התורה הרי גם תפלתו מתקבלת יותר. ואחכה לידיעות משמחות מכת"ר שי' בזה.

כבקשתו נשלח לו מתנה תהלים עם פי' הצ"צ וכן התניא, ובודאי יאשר קבלתם...

בהנוגע ליסוד ביהכ"נ של חב"ד בשכונת שערי חסד... מובן אשר תומ"י צריך לקבוע ג"כ שיעורי דא"ח נוסף על השיעורים בתורת הנגלה בבית הכנסת זו, כי אף שגדול ערך התפלה בנוסח אר"י ורבינו הזקן, אבל אוהב ה' שערי ציון וכדרז"ל שצ"ל ג"כ מקום תורה...

בברכה לרפו"ש ות"ח מראש עכהנ"ל.

ב'תקיג

מוה"ר עזריאל זעליג: סלונים. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'רפו, ובהנסמן בהערות שם.

לחברה תהלים העולמית: ראה מבוא לאג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו ע' 10 - 11.