ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקטז

ב"ה, י"א אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו, מכ"ג, כ"ו, כ"ז, כ"ח ולמ"ד אד"ר, וג', ד', ז' אדר ב' עם המצורפים אליהם, ואחכה לבשו"ט נוספות להענינים שכותב אודותם. כן בטח אם יש אצלו להודיע מה בקשר עם בקור מר שז"ר שי' במחנו, יכתוב גם עד"ז...

נהניתי ממ"ש לי אודות הוו"ח אי"א מוה"ר... ויש להסבירו אשר אין להצטער ממה שלפעמים עוברת שבוע וההכנסה לא היתה כמו ששיער מראש. וכבר ידועה שיטת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע אשר אין לסוחר לעשות באלאנס בכל שבוע ושבוע כ"א מזמן לזמן, כי כמו שבכלל בצד הקדושה צ"ל בחשבון, הרי לאידך גיסא צ"ל זה רק בזמנים המסוגלים, ובפרט שכנראה בהנ"ל הרי זה מבלבל אותו. ומה שעושה החשבון בהנוגע למעשר נכון הוא; אבל ההשפעה מזה על התרחבות והתפשטות והבטחון בהשי"ת, אצ"ל. ונוסף שעל זה גופא נתינת הצדקה סגולה היא הרי אמירת תהלים ג"כ מועיל, ואפשר הי' כדאי שכת"ר ילמוד אותו או יסביר לפניו הענינים המובאים בשער הבטחון דחובת הלבבות.

בהנוגע ללעטערהעד בשביל האגודת נשי ובנות חב"ד, הנה מתעסקים בזה מתאים להצעה שהיתה גם ממקום אחר וכשיתקרב הדבר אל הפועל בודאי יודיעוהו...

ב'תקטז

מוה"ר שלמה זלמן: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שפו, ובהנסמן בהערות שם.

במחנו: שיקגו.