ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקיז

ב"ה, י"א אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מכ"ב אד"ר ר"ח וששי באד"ש, הנה ת"ח על הודעתו מהטבת מצב בריאותו. ובטח שומר גם על בריאות הגוף בגשמיות, וכמבואר בכ"מ בדא"ח, אשר צ"ל עזב תעזב עמו; אז דער גוף זאל זיין א געזונטער, במילא וועט זיין לייכטער צו פועל'ן בא עם, אז ער זאל ניט מבלבל זיין, ואדרבה ער זאל העלפען, אין עבודת הבורא, ובפרט כפי שחפץ הבעש"ט - שיהי' בשמחה.

... מובן שהנני בצער ביותר על גודל ההעלם וההסתר. שכאשר רואים גם בעיני בשר, שההעלמות וההסתרים מבחוץ הולכים ומתמעטים, ואדרבה שעת הכושר היא להגדיל גבולם בתלמידים מחוגים שונים, וגם פון דעם אמת'ן חוצה בתוכם, ומתחלה להגדיל מספר התלמידים בכמות, ובמשך הזמן בודאי יגדלו גם באיכות, הנה הולכים ההעלמות וההסתרים שמבפנים ומתרבים ומתגדלים, ועל ענינים שאפילו נה"ב מבין - שזהו ענינים של מה בכך.

וכאשר כבר כתבתי כ"פ, שדי ומספיק עבודה בשביל כאו"א, וגם כבוד האמיתי ואפי' כבוד המדומה, בשביל כאו"א. ולמרות כל זה - מושך כל אחד לצדו, וההחלטות והסברות משתנים ומתהפכים מן הקצה אל הקצה לעתים תכופות ביותר.

והוא ע"ד מה שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר באחת משיחותיו, אז באלד וועט קומען א זמן - וועט מען זיך חאפען פארן קאפ, שזה זמן קצר לפני זה איז געווען א געשמאקע עבודה, און מען האט ניט אויסגעניצט די געלעגענהייט. ואף שהמדובר בפירוש הי' - ע"ד גאולה השלימה שאז יצטערו על מה שלא ניצלו ההזדמנות דזמן הגלות, הנה - בזעיר אנפין - הוא בכאו"א בזמן הגלות, כיון שכמה ענינים הולכים ומתגלים, ע"י שמסירים מהם ההעלם וההסתר, ובמילא שייך כל ענין זה וטענות הנ"ל בנוגע לפרט זה.

... להמורים - צריך הי' להסבירם, שהם עובדים במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובמילא גם את"ל שצודקים הם בטענותיהם לפלוני או לפלוני, הרי אין זה טעם שיענישו את עצמם, למעט בזכותם ובהצלחתם גם בעניניהם הפרטים ע"י מיעוט השתתפותם בהמוסדות הנ"ל. ובודאי ימצא את האותיות המתאימות לזה.

מובן מעצמו, שאין כוונתי לאמר אז זיי דארפן אויסגעריסען ווערען, ח"ו, ואדרבה, הרי ראינו בזמן האחרון, גודל ההשפעה ע"י התעוררות רחמים של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שנותן להמשתתפים בעניניו - לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, גשמיות כפשוטו, וכנראה בחוש.

וכוונתי בהנ"ל הוא - שיסבירו להם שכל הגישה שלהם אינה אמיתית, שמביטים על הענין כאילו הוא שייך לאנשים פ' ופלוני ובמילא צריך לנהל עמהם מלחמה, ובא"ל - הרי מה להם ולענין הזה ויחפשו מקום יותר טוב. - ואין זה אמת כלל וכלל.

והענין הוא - שהעמידם כ"ק מו"ח אדמו"ר על חלק היפה, הן בנוגע לענינים גשמיים והן לענינים רוחנים, ואומר להם בזה בחר וכמש"נ ובחרת בחיים. והאריכות בזה אך למותר.

... והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל. ובטח יעשה בזה אן שטורעם ובהתיישבות בכלים, היינו שיתיישב גם כן בכלי המקבל והמושפע, שאז יהי' זה דבר של קיימא.

בברכת פורים שמח לו ולכל ב"ב שיחיו מתוך בריאות הנכונה,

מ. שניאורסאהן

ב'תקיז

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 375 וחלקה שם ע' 421, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

צ"ל עזב: ראה לעיל אגרת ב'תעה, ובהנסמן בהערות שם.

מה שאמר: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תרפ.