ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקיח

ב"ה, י"ב אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בר אורין

ובר אבהן

בנש"ק מוה"ר אברהם שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"ג אד"ר בו כותב ע"ד הביקור במחנם הט' של הרה"ח איש רב פעלים ובעל מרץ עושה גדולות וכו' מוה"ר שמעון שי' יעקובוביץ אשר הרצה הנ"ל בביהכ"נ וביהמ"ד שלו והשומעים שבעו רצון. שבמילא יש לקוות שיכנסו הדברים ללבם ובמילא תקוים גם הבטחת הכתוב, קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו. והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו למלאות שליחותו בעלמא דין, כי כל איש הישראלי ה"ה שלוחו כביכול של אדם העליון שעל הכסא, וכמבואר בלקוטי תורה (לרבינו הזקן בעל השו"ע והתניא) ריש פ' ויקרא.

מובן אשר בשליחות זו למלאותה ישנם כמה מניעות ועכובים מגדרו של העולם וחלקו הפרטי של כאו"א, אבל הרי זוהי עצה היעוצה מרז"ל בזה אשר שמחה פורץ גדר, שמחה של מצוה, הן במצות ממש והן בההוראה הכללית שהוא כלל גדול בתורה דבכל דרכיך דעהו, אשר עכ"ז חל מ"ש הרמב"ם בסוף הלכות לולב בענין השמחה. ומסוגלים לזה בפרט ימים אלו ימי אדר דמרבין בשמחה ובפרט בשנה מעוברת שמחמירים (כפסק השו"ע או"ח תקפ"ח סעיף ז') להרבות בשמחה הן באדר ראשון והן באדר שני.

בכבוד ובברכת פורים שמח.

ב'תקיח

מוה"ר אברהם: אבוחצירא, יבנה.