ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקכה

ב"ה, י"ג אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אד"ר. הנה לענין מחשבות זרות צריך להרבות באותיות התורה ואותיות התפלה ושיהי' גם כן חקוק במוח זכרונו איזה פרקים תניא ואיזה פרקים משניות שזה מגין אפילו בשעה שאין חוזרים אותם ואפילו במחשבה, וכמובן בלקוטי תורה סוף פ' קדושים. ובמילא מהנכון שילמוד בע"פ גם את דרוש הנ"ל והדרת פני זקן.

כיון שלעתים תכופות מחשבות הנ"ל מבלבלות דוקא בעת התפלה ובעת הלימוד, לכן טוב שבעת התפלה ובעת הלימוד יהי' הסידור או הספר שלומד לפניו באותו מקום שעומד, וכשירגיש שמחשבותיו מתפזרות הרי יעיין תיכף בהסידור והספר, שאותיות הכתב האלטען איין.

ולקראת יום הולדתו אודותו כותב במכתבו הנ"ל, הנה יה"ר שיהי' אצלו שנה מוצלחת, וכיון שעדיין יש לו איזה שבועות להכנה בטח ישתדל בהם להוסיף בשקידה והתמדה ובמסירה ונתינה, והשי"ת יצליחו.

בברכה.

ב'תקכה

במוח זכרונו: ראה גם לעיל אגרת ב'תמא.

הסידור.. לפניו: ראה גם לעיל אגרת ב'רמו.