ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקכו

ב"ה, י"ג אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

מזמן לזמן מקבל הנני ידיעות אודות עסקנותו ובפרט אודות פעולותיו הטובות בסיוע בהנוגע לישיבתנו תומכי תמימים אשר בלוד. ובטח כמו כל דבר חי וקדוש הרי גם סיוע זה ילך הלוך וגדול, ובפרט אשר השעה דורשת זה, כי אם בכל המקומות ובכל הזמנים הי' חינוך הנוער בעי' חיונית, הרי עאכו"כ בדורנו זה דור יתום ובארץ אשר מוסכם בפי כל עמי תבל לקרותה בשם ארץ הקדושה. ואשרי חלקו של כל אחד שיכול לקחת חבל בעבודה זו.

נעם לי להוודע אשר הוטב מצב בריאותו וכבר חזר לעבודתו. ובודאי יהי' כזה ג"כ בבריאות הנשמה, אשר אצל איש הישראלי שמדורי דורות היו נושאי דגל ענין האחדות בעולם ד' אחד תורה אחת וגוי אחד, הרי רעיון האחדות חודר גם את הווייתו של כל פרט מהם, ולכל לראש אשר הגוף והנשמה דבר אחיד צריכים להיות. ואין לך דבר העומד בפני הרצון ובפרט שכל הבא לטהר מסייעין לו.

בברכת הצלחה בעבודתו שימלא חלקו בהקמת נוער מסור לכל הקדוש לעם ישראל מעת עמדם על הר סיני ומתוך בריאות הנכונה.

ב'תקכו

מוה"ר יוסף: בר-ניב.