ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקכז

ב"ה, ט"ז אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אודות נחיצות הביאור לספר התניא הק'. הנה כבר ידוע פתגם נשיאנו הק' אשר בלימוד התניא שנקרא תורה שבכתב של תורת החסידות, הנה הגדול שבגדולים אינו יכול לירד עד תכליתו, ואפילו הפשוט שבפשוטים יכול להבינו במקצת עכ"פ. ובמילא מובן שכל אחד ואחד צריך ללמדו מבלי לחכות עד שיודפס ביאור וכו'. ובפרט בימינו אלה שכבר נדפסו כמה ספרי חסידות שבהם מבוארים הענינים המובאים בתניא בקיצור.

והעיקר הוא שכמו בלימוד החומש ואפילו הגמרא הרי מתחלה הלימוד הוא בפשטות ומשנה לשנה מוסיפים הבנה ועמקות, הנה כן הוא דרך הלימוד בכל חלקי תוה"ק ובמילא גם בלימוד פנימיות התורה בספר התניא, תורה אור, לקוטי תורה וכו', ואל ישים לב להסתת היצר שלימוד קשה הוא כו' כו', ובטח ראה קונטרס לימוד החסידות שגם משם מובן כנ"ל.

כבקשתו נשלח לו בחבילה בפ"ע ספר התניא הק' ובודאי יזכה בו גם את חבריו כיון שאי אפשר לשלחו לכל אחד בפני עצמו.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.