ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקלב

ב"ה, י"ז אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר דוד ארי'

שי'

שלום וברכה!

בהוספה למה שדברתי עמו בעל פה בקשתי למסור פ"ש לאנ"ש שיחיו דמאנטרעאל בצירוף ענינים המתאימים מההתועדות עכ"פ בקיצור ותוכנם. ומוסג"פ המחאה בתור השתתפותי בהוצאות התועדות זו, ובודאי יעשה זה בזמן המתאים, ומה טוב שלא ידקדקו כ"כ שהמתועדים יהיו דוקא מ'שפיץ חב"ד, וכמדובר בעת ההתועדות בפתגם כ"ק רבינו הזקן שחסידות הוא ענין לכל ישראל.

ב'תקלב

מוה"ר דוד ארי': מרוזוב.

בפתגם: ראה גם לעיל אגרת ב'רעח, ובהנסמן בהערות שם.