ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקלג

ב"ה, י"ח אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ישראל

משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מג' אדר שני - אשר מאיזה סיבה נתעכב המענה עד עתה - ובפרט שבסיום מכתבו רמז ג"כ תוכן המענה, והוא:

ידוע מנהג בית הרב אשר אין נוהגין בכתיבת הסכמות לספרים וחוברות, וידוע מרז"ל אל תשנו מנהג אבותיכם. ובנדון דידן הנה הספר שהוא מעתיק, אשר אף שלא הזכיר שמו ושל מחברו במכתבו, כנראה מגליונות העתקה שצירף המדובר הוא מחיבורו על התורה של בעל המחבר ספר חורב, וספרים אלו הרי ידועים ומפורסמים בחוגים שכנראה אליהם מתכווין בהעתקתו.

והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו למלאות חלקו ותפקידו בבירור וזיכוך חשכת העולם, והארתו בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה.

אקוה שלמותר לעוררו על הכרח הגמור בזמננו זה לקבוע שיעורים גם בלימוד פנימיות התורה, והכרח זה גם לאלו יו"ח של החוגים שבדורות לפנים לא עסקו בזה, וכידוע המשל שבתגבורת החשך מוכרח להגדיל כמות האור וגם איכותו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ב'תקלג

מוה"ר ישראל משה: ליפשיץ.

בעל המחבר ספר חורב: מוה"ר שמשון רפאל הירש.