ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקלד

ב"ה, י"ח אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד אדר שני, במ"ש אשר ידיו רועדות, לפעמים במקצת ולפעמים יותר קצת, ולכן אינו רוצה להתעסק בלימוד אומנות השו"ב.

הנה יתייעץ בזה עם השובי"ם דאנ"ש הנמצאים על אתר, שיבחנו את הרעידה הנ"ל אם אינו רק דמיון בעלמא.

ובהנוגע לתיקון חטא הידוע, הנה צריך להרבות באותיות התורה ובאותיות התפלה, ושיהיו חקוקים בזכרונו איזה פרקים משניות ואיזה פרקים תניא, ומזמן לזמן יחזור אותם בעל פה, בדבור או עכ"פ במחשבה. וצריך לשמור על בריאות הגוף ולהסיח דעתו מהנ"ל, אפילו מתיקונו, עד לאחר הנשואין בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה שבמהרה יזמין לו השי"ת זיווגו הטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד ויסתדר בפרנסה כדבעי.

ב'תקלד

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ז ע' 421 וחלקה בע' 482 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.