ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקלז

ב"ה, י"ט אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

מחות' הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ זך הרעיון

כו' מוה"ר

אברהם יהודא שי'

שלום וברכה!

... שמחתי להוודע זה ימים אחדים... אשר ענין הדירה החדשה של כת"ר הולך ומסתדר. ויה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בכל הענינים וכפי הנוסח של כ"ק מו"ח אדמו"ר במכתביו (כנראה שהי' זה ג"כ אצל הנשיאים שלפניו) בגשמיות וברוחניות.

וזה כמה פעמים שנתבאר במשך ההתועדות הרעיון אשר האמונה בה' אחד בהכרח שכלי. מביאה לקבלת תורה אחת דוקא ותוצאה הכרחית מזה שיהי' גוי אחד בארץ, היינו האחדות בכל הענינים שרק אז אמונת האחדות בה' שלימה היא. ולפלא שדוקא בזמן האחרון הנה אפילו בהמדעים מתגבר הרעיון ובצעדים ענקים לאחד את כל התופעות השונות בטבע הגשמי עד כמה שאפשר הן בניסוח החוקים והעיקר למצוא כח אחד כללי שכל שאר הכחות ובמילא גם התופעות יהי' סניפיו וחלקיו.

ופשיטא שלא לפלפולא קאתינא אלא להנ"ל שבגשמיות וברוחניות גם יחד יבשר כת"ר טובות בקרוב היינו מהטבת בריאותו ואשר מוצא סיפוק רוחני...

התדפיסים השונים שהיו כאן ת"י הרב טעלושקין ומר ריבקין ראיתי ובודאי כת"ר אין צריך להסכמה בזה אלא שכדרך כל בני ישראל שלא לעבור על ענין מבלי להעיר עליו ודוקא שלא בענין של סיוע וכמארז"ל (ב"מ פד, א) אטו לא ידענא דשפיר קאמינא, הנה גם בנוגע לזה אעשה בנין אב מהמשל שברז"ל (סוטה מ, א) שהסוחר בסידקית תמיד יש לו קונים כי ממלא הוא בעניני הכרח מוחלט של חוגים היותר רחבים משא"כ המוכר אב"ט ומרגליות.

מחו' המחכה לבשו"ט ופ"ש כל ב"ב שיחיו.

נ.ב.

ת"ח במיוחד אודות הסיפורים שמעתיק במכתבו. ובודאי גם על להבא יכתוב מהני מילי מעלייתא אשר אלבישייהו יקירא.

כבקשתו הנה נשלחו התדפיסים הנ"ל בחבילה בפ"ע ע"ש כת"ר שי'.

ב'תקלז

מוה"ר אברהם יהודא: חן. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שלט, ובהנסמן בהערות שם.