ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקלח

ב"ה, י"ט אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק - ליובאוויטש

אשר באה"ק ת"ו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... רואים הם במוחש, וגם בעיני בשר - הצלחה שלמעלה מדרך הטבע שיש בעניני הרשת, הן בהיחס של האנשים השונים והמוסדות שעמדו מלכתחלה בהתנגדות, כן מהאמצעים שקבלו שלא שיערו מראש... והנה ע"פ שכל הבריא, ואפילו שכל אנושי ואפילו שכל הטבעי, צריך הי' לעורר הנ"ל אצל כאו"א מחברי ההנהלה - תוספת כח בעבודה, לחזק ולפתח הרשת ולהגדילה בכמות ובאיכות...

ובאתי במכתבי זה בקריאה לבבית ונפשית, אשר בידם עתה לקדש שם

ליובאוויטש, ובמילא - שם נשיאנו הק', ובמילא שמו הגדול של ממה"מ הקב"ה - ע"י רכישת כו"כ מבני ובנות ישראל קטני עמך - כלשון המדרש אסתר רבה באופן ביטול גזירת המן - לקרבם לאבינו שבשמים וכמרז"ל כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו וכו' וכו'.

ולהנ"ל אין נצרך כלל ענינים של מס"נ ביטול במציאות ואפילו לא ביטול היש, ובלבד שיתמסרו לעבודתם כאו"א בהמקצוע שלו... שזה קשור לא רק בטובה רוחנית שלהם ושל ב"ב - שיחיו - אלא גם בענינים גשמיים, ואפילו אלו הענינים שנפש הבהמית נמשכת אחריהם, וכמו כבוד כו', ואם אין עצה אחרת, הרי אמרו רז"ל שהמאבד סלע ובא עני ומצאו ה"ז צדקה, הרי לו יהי' ע"י שתתקנא נה"ב של אחד בהנה"ב של השני ובלבד שיעשו הפעולות הצריכות להגדלת הרשת במילואן.

וכבר ידוע מענה כ"ק אדמו"ר האמצעי שענה לאחד מחסידיו: ע"פ הוראת אדמו"ר האמצעי, הנה כל אלו שחזרו מליובאוויטש, מצווים הם לחזור דא"ח בהמקומות שעברו דרך חזרתם מליובאוויטש - להפיץ תורת החסידות. ואחד מבעלי צורה התאונן לפניו שמרגיש הוא עי"ז תוספת הרגש עצמו וישותו כי רואה שמצליח בחזרת הדא"ח כו' וכו', וענהו אדמו"ר האמצעי: "מעג ווערען פון דיר א ציבעלע - אבי חסידות זאלסטו חזר'ן".

אקוה אשר יספיקו שורותי אלה, אף כי מעטים בכמות, ואולי גם באיכות - לנגד הענין המוטל בידם ושנתנו להם כל הכחות על זה...

המחכה לבשו"ט בהקדם.