ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקמ

ב"ה, כ' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מי"ז אדר שני. ולפלא שאיש הישראלי ובפרט מחסידי חב"ד יהי' בענינים דמרה שחורה, וביותר - בהימים שבין פורים לפסח שהן ימי שמחה (עיין רש"י תענית כ"ט סע"א שמזכיר ג"כ פסח).

והשי"ת יזכהו ואת זוגתו ש"ב הרבנית שיחיו לעבוד את ה' - שבזה נכלל ג"כ העבודה דבכל דרכיך דעהו - מתוך שמחה, ולגדל את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעש"ט מתוך הרחבת הדעת.

ב'תקמ

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 356, והוגהה ע"פ העתק המזכירות.