ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקמה

ב"ה, כ"ג אדר שני, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' מט"ז י"ז י"ט כ' אדר ב' עם המצורפים אליהם ות"[ח] על הבשו"ט אשר הוו"ח אי"א כו' מוהר"ע שי' שאר נתקבל להמשרה בביהכ"נ, ובודאי יפעול שם פעולותיו בתור שלוחו של הקב"ה. ויעויין בלקו"ת פ' ויקרא בתחלתו בענין שלוחו של אדם כמותו כביכול...

נהניתי ממה שמשתדל בענין סידור הכשר כלים במקומות שונים. ובודאי משתדל ג"כ בעניני מעות חטים ע"ד כמו שהי' אשתקד אלא שבתוספת כח ועוז ככל עניני תומ"צ שמעלין בקדש.

ת"[ח] על מ"ש שנולדה בת למר משה שי' ניימארק ומוסג"פ העתק המענה שלי אליו. והשי"ת יזכהו לבשר טוב תכה"י הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לסביבתו.

מוסג"פ קבלות מתאים להוראותיו. כן מוסג"פ העתק מכתבי הכללי לנשים בקשר עם ימי הפורים באנגלית, וכדאי הי' להדפיסו במכ"ע המתאים הנפוץ בשיקאגא. אף שתוכנו קרוב לתוכן המעסעדזש שנשלח בעתו לנשי אגו"ח בכל זה יש בו איזה שינוים, והעיקר שכל כמה שחוזרים כופלים ומשלשים מעניני התעוררות הרי כדאי הוא, כי התכלית הוא המעשה בחיי היום יומים, ובמילא צריכים להתעוררות ולהזכרה לעתים תכופות.

בודאי ניצלו ימי הפורים באופן המתאים ובפרט בין הנוער והצעירים.

... כדאי לדבר עמו אודות מעמד רוחני שברוחני, היינו השתתפות בעבודת חב"ד בשיקאגא ובסביבתו באופן המתאים.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

ב'תקמה

מוהרש"ז: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שפו, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי: דלעיל ב'תקכ.