ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקמז

ב"ה, כ"ג אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' אדר שני, בו כותב שיש לו דאגה הרבה מאשתו וב"ב שיחיו וכן דאגת הפרנסה ובמילא אין לו מנוחה ללימוד בתורת ה'.

והנה לפלא שאין מזכיר דבר על דבר הצנורות והכלים לקבלת ברכות השי"ת בכל הנ"ל שהן התורה והמצוה. וכבר ידוע פתגם רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) ובעל השולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) שענה לאחד על התאוננות מעין הנ"ל, "אתה דואג בכל מה שאתה צריך ולא על מה שצריכים אותך", ומובא במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנדפס בקונטרס נז. ומבואר שם ג"כ שכשמשתדלים באותם הענינים שהם תכלית בריאת האדם עלי אדמות, וכמרז"ל בסוף קדושין אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, הרי ממלא השי"ת באותם הענינים שהאדם צריך אליהם.

בודאי ידוע לו משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והם א) אמירת שיעור תהלים - כפי שנחלק לימי החדש - בכל יום אחר תפלת שחרית, ב) לימוד פרשה חומש עם פירוש רש"י (ביום א' מהתחלת הסדרה עד פרשת שני ביום ב' מפרשת שני עד שלישי וכו'), ג) לימוד שיעור תניא בכל יום כפי שנחלק התניא לימות השנה.

בודאי בהזדמנות הבאה יודיע ע"ד כל הנ"ל. וכבקשתו אזכיר את כולם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר להמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכה שיבשר טוב בכל הנ"ל ולפסח כשר ושמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ב'תקמז

במכתב: אג"ק ח"ג תשכט, וראה גם בהנסמן בהערות שם. ח"ט אגרת ג'נד.