ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקמט

ב"ה, כ"ד אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה אודות עסקנותו בצ"צ, נעם לי לקבל מכתבו מח"י אדר שני, ובטח גם להבא יכתוב עד"ז.

ואף שבאופן רשמי צריכים לסדר מכתבים משותפים, הרי מכמה טעמים נכון הוא כשנוסף על הכתיבה הרשמית יתקבל ג"כ חוו"ד חברי ההנהלה באופן בלתי רשמי.

ומובן שאין בזה ענין של היפך דלשון טוב כיון שזה נוגע לעבודה בפועל. וכמבואר בכמה ספרים גם על מרז"ל בענין לשון נקי' שעקם הכתוב שמונה אותיות, שזהו רק בסיפור ענין, אבל לא בפסקי דינים, וכמו בפרשת שבוע זו ושעברה.

והשתתפותו במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ימהר ויוסיף ברכות השי"ת לו ולב"ב שיחיו בכלל ובנוגע לנחת חסידותי מבניו ובנותיו בפרט.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכה לפסח כשר ושמח.

נ.ב.

מכתבי להנהלת הרשת בטח נתקבל מכבר.

ב'תקמט

מרז"ל: פסחים ג, א.