ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקנ

ב"ה, כ"ד אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכל לראש הי' צריך בצירוף זקני אנ"ש המתאימים, למסור תמיהתי להרה"ח כו' מוה"ר... על אשר כנראה עד עתה לא עזב דרכו לעבוד את ה' דוקא מתוך מרה שחורה.

ואיך שדרך זה מופרך אין צריך ביאור אפילו לעולמ'שע כיון שהכתוב אומר עבדו את ה' בשמחה, ובפרט להשייכים לעדת החסידים וכמבואר ציווי הבעש"ט אודות עבודת ה' בשמחה, ובפרטי פרטים לאלו שראו נפלאות השי"ת במוחש ממש שהוציאם ממדינתם לפנים וכו' וכו', ה"ז כפתגם הידוע של הרז"א נ"ע: "א ליטוואק גלויבט ניט ביז ער ציילט ניט איבער". אבער איבערציילען און ניט גלויבען איז דאס גאר א מורא'דיקער העלם והסתר.

והשי"ת יצליח את הנ"ל לעבוד את ה' דוקא מתוך שמחה, שבמילא יהי' בידו לבשר בשורות משמחות...

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולחג הפסח כשר ושמח.

ב'תקנ

כפתגם: השוה לעיל אגרת ב'תקטו.