ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקנב

ב"ה, כ"ה אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק שמיני. הנה במ"ש אודות הזכרון שלו, הנה בענינים כמו אלו אין כדאי להתעקש, היינו להעמיס על הזכרון, אלא אדרבה להקל מעליו, ועוד זאת ללמוד במקום שלבו חפץ שאז גם כח התענוג מסייע לכח הזכרון ובמילא סוכ"ס חוזר הוא לאיתנו. ובפרט שבטח אצלו הוא גם ענין הקשור בניערווען.

ולמותר לעוררו על מה שמבואר בכ"מ על ההכרח הגמור לשמור בריאות הגוף ובמילא לשמוע להוראת הרופא...

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

נ.ב.

אתענין לדעת איך ניצלו את ימי הפורים שעברו.