ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקנד

ב"ה, כ"ה אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בקשת ברכה בעד אמו תחי'. הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעת רצון, אזכירה להמצטרך לה. וצריך הי' לכתוב לה שצריכה להתחזק בבטחון בהשי"ת, שהוא המפליא לעשות ועצם הטוב והחסד, שיברכה בהמצטרך לה ולב"ב שיחיו, ואינה צריכה כלל לחשוש וכו', אבל צריכה לבדוק המזוזות בדירתם וכן את התפילין שמניחים ואת הצריכים חילוף להחליפם בכשרים.

ידוע מרז"ל אשר ברא מזכה אבא (וגם אמא), ובמילא גם מצדו עליו להוסיף אומץ בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, מתוך מסירה ונתינה וביטול רצונות עצמיים, אשר לימוד התורה שהיא חיינו ובפרט לימוד התורה בטהרה, ממשיכים עי"ז ברכה והצלחה בהמצטרך לאדם ולב"ב, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ב'תקנד

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 359, והוגהה ע"פ העתק המזכירות.