ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקס

ב"ה, א' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו, ד'

עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מי"ט אדר שני והפ"כ המצורף אליו.

ובמ"ש אודות ממלא מקום הרב מררי ע"ה, שנמסר זה לפלוני בן פלוני, הנה רצוני ללמ[וד] הכוונה בזה, שאין הפירוש בזה שנסתלקה האחריות מאגו"ח, אלא שכיון שבכל ענין צריך מי שיתעסק בזה בפרטיות הרי נמסר לפב"פ, אבל מובן שיעמדו על המשמר והכ[ל] יעשה באופן שיבוא הדבר לפועל טוב. ולמותר להבטיח (באווארענען) שאין כוונתי ח"ו למעט במהות הנבחר מאתם לענין זה, אלא רק להוסיף באחריות כולם, שאז הרי תשועה ברוב יועץ. וה"ה גם בנוגע על להבא בעניניהם, כשנמסר איזה דבר או ענין ליחיד או ליחידים ע"מ להביא לפועל, הרי בודאי הכוונה בזה כנ"ל, שהם רק יביאו לפועל את הנ"ל, ובמילא אינה ממעטת כלל האחריות המוטלת על אגו"ח.

במ"ש אודות... ומתחילים בהצעה לסלק את פב"פ, הנה אינם כותבים הטעם ע"ז למה לפתע יסלקו איש ממשרתו בה הי' כו"כ שנים. ואם התחיל המדובר למעט ולמעול בתפקידו, הרי צריך שישתדלו שימלא את תפקידו כראוי ולהזהירו ע"ז כפול ומשולש, אבל לא להתחיל מסילוק המשרה לגמרי...

מ"ש שכנראה ישנם עוד תפקידים לאגו"ח מלבד אלה שהצבעתי עליהם במכתבי מאז, הנה מובן מעצמו, שלא הייתי צריך למנות במכתבי ענינים כמו ידיעת מצב בתי כנסיות חב"ד באה"ק ת"ו, או רבנים ושובי"ם כנ"ל וכו' וכו', ולא כתבתי במכתבי אלא ע"ד אותן הנקודות ששייך בהן ספק.

וכיון שכבר באתי לנקודה ענין הבתכ"נ, כדאי הי' לדעת המצב עתה, היינו איפוא ישנם בתי כנסיות חב"ד וכן רבנים ושו"בים חב"ד - כדי לעמוד על המשמר שלא יופחת מספרם, ואדרבה. וכן בנקודות ישוב חדשים, שם ישנם עסקנים מאנ"ש וחב"ד, להשתדל על ידם למצוא שם עניני פרנסה ב[שביל] אנ"ש, או גזע אנ"ש, ובפרט במשרות הנותנות השפעה לבעליהם במובנים רוחניים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש. המחכה לבשו"ט.

נ.ב.

בבקשה לפרסם הצעתי ללמוד בימי חג הפסח הבע"ל מאמרי פסח דשנת ה'תש"ד הנדפסים עתה והו"ל גם בקונטרס בפ"ע זה מכבר - קונטרס צ"א -

בנוגע לקרן דהכנסת כלה, לדעתי יחלקו הקרן באופן כזה...

ב'תקס

במכתבי מאז: ראה לעיל ח"ד אגרת א'קפג.