ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקסג

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

אפרים

אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאור לכ"ו אד"ש, ובעיקר נעם לי לקבל הגלוי' שלו מעש"ק פ' חדש הגאולה והנסים והשמחה (יעויין רש"י תענית כ"ט סוף ע"א)...

ולקראת חג המצות הממשמש ובא, הנני בזה לאחל לכת"ר וב"ב שיחיו שיחוגו אותו בכשרות ובשמחה, וע"פ המבואר בכ"מ אשר הימים טובים משפיעים על הימים הבאים אחריהם עד הרגל הבא שלאחריו, וכמבואר ג"כ בלקו"ת לרבנו הזקן בפ' ברכה דצ"ח ע"ב, הנה יומשך זה בביתו ובסביבתו גם בימי השנה.

והנה שם (בלקו"ת הנ"ל) המדובר בבחי' ביטול שישנו בכל המועדים ובמילא א"צ להמשיך אלא עד הרגל הבא אחריו, משא"כ בענינים המיוחדים לכל מועד ומועד שנמשכים על כל השנה כולה, ובפרט בנוגע לחג הפסח, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשיחת חג הפסח ה'תש"ג הארת כל המועדים מאירה בכל היום והארת חג הפסח נמשכת תמיד.

בכ' ובברכת החג.

ב'תקסג

מוה"ר אפרים אליעזר שי': יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שלא, ובהנסמן בהערות שם.

נמשכת תמיד: ראה בזה לקמן אגרת ב'תקע.