ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקסד

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב אד"ש, בו שואל פרטים ופרטי פרטים בהנוגע להנהגתו.

והנה בענינים כמו אלו צריך להתייעץ עם זקני אנ"ש אשר על אתר, והם יורוהו, כי א"א להכנס בפרטים ובפרט שהתנאים משתנים. ואבוא בזה באיזה נקודות.

א) בשאלתו אם להתמסר לגמרי לעבודת התעמולה ולא לחשוב אודות עצמו כלל, הנה לפלא גם על הקס"ד בזה, כי הנהגה בקו אחד היא בעולם התהו, וצריך להיות לו סדר לימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות, באופן שסו"ס יהי' ג"כ למדן, שסו"ס זה נוגע גם לעבודת התעמולה וגם למהות האדם בתור חסיד. והאריכות בזה אך למותר.

ב) כן בהנוגע לשאלתו אם יש להתחשב עם הבריאות. הרי כנ"ל לפלא ששואלים ענינים המפורסמים בכ"מ, ועיין ג"כ מאמר יו"ד שבט תשי"ג אשר היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

ג) בשאלתו אם גם צריך לקיים כל החלטה אף אם היא נגד השכל או להתחשב עם הבריות המקום והזמן. הנה גם שאלה זו היא מעולם התהו, כי בעולם התקון כ"א צריך להתחשב עם המקום והזמן והבריאות, אלא שאין צריך להיות מושקע בזה, ולהשתמש בהם לעבודת השם. אמת כדי שיוכל לעשות כזה, הרי יסוד העבודה והתחלתה צריכה להיות בקבלת עול, ותכלית העבודה, עבודה למעלה מטעם ודעת, אבל לא עבודה תמיד נגד השכל. ולפלא שגם בענינים פשוטים כמו אלו לא הי' יכול להתייעץ עם אנ"ש דעל אתר...

בברכת חג פסח כשר ושמח ולעבודה מסודרת כדרישת תוה"ק וכמפורש ע"י נשיאנו הק'.

ב'תקסד

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 621, והוגהה ע"פ העתק המזכירות.