ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקסה

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

ניסן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ו אד"ש עם המוסגר בו. ובטח בינתים נתקבל מענה מהמזכירות על שאלתו בנוסף על מכתבי מאז.

בודאי עושים תכנית ופראגראם איך לנצל ימי הפסח הבע"ל להפצת המעיינות חוצה ולהמשיך את אלו העומדים בחוץ פנימה ושיומשך כ"ז על [כ]ל השנה כולה, וכלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר: שטענדיג, עיין שיחת חג הפסח תש"ג, הועתק בהגדה הוצאת קה"ת בסופה.

מציע אני ללמוד בימי חג הפסח הבע"ל את מאמרי פסח תש"ד הנדפסים עתה, ונדפסו ג"כ בקונטרס בפ"ע זה מכבר והוא קונטרס צ"א.

בברכה לחג פסח כשר ושמח לו ולכל ב"ב תלמידיו ומושפעיו שיחיו.

ב'תקסה

מוה"ר ניסן: נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'רעח, ובהנסמן בהערות שם.