ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקסז

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ אשר אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ולפלא שבכל מכתביו איננו מזכיר ע"ד קביעות שיעורי לימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות, אשר כמו שהקב"ה כשאסתכל באורייתא ברא עלמא עולמו הגדול, הרי על כל אדם להסתכל באורייתא לחזק ולברוא עולמו הקטן, וכמובן מזהר (ח"ב, קסא). ותקותי שאין זה אלא שחסר בכתיבה אבל עושה הוא בפועל, והשי"ת יצליחו.

ולחג המצות הבע"ל יתן השי"ת ויחוג אותו עם כל ב"ב שיחיו בכשרות ובשמחה, והענינים דמיכלא ד[מ]הימנותא ואסוותא יומשכו על כל השנה כולה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.