ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקסט

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ההילולא ב' ניסן. ולפלא שבכל זמני התועדות הרי או שבא לבסוף או שגם זה אינו בא לפועל. וכמדומה שגם בהתועדות דב' ניסן לא הי' נוכח.

והנה אם זהו מפני שמשתמש בימי התועדות לעשות התועדות בסביבתו, הרי אפשר שכדאי הדבר, אף שבכלל יש די זמן להיות נוכח בהתועדות שבה צ"ל בסוג של מקבל ואח"כ לערוך התועדות שהוא יהי' המשפיע. וכמבואר בכ"מ בדא"ח שזהו מתפקידו של כאו"א להיות הן משפיע והן מקבל. וכיון שהקב"ה תובע זה בודאי הוא בכחו של כאו"א, ובמילא מובן שעד שלא תהי' הנהגה כזו א"א שימלא תפקידו במילואו כמרז"ל - סוף קדושין - לשמש את קוני מתאים לרצון הקב"ה.

ומובן שכמו שאמרתי לו כ"פ שאין כוונתי לאמר מוסר אלא בהנוגע לפו"מ בהטבה עכ"פ מכאן ולהבא.

וצריך להביט על המאורע שנדחתה האסיפה אודות ההוספה והחוזה שלו כעל רמז ואולי עוד יותר מרמז שנותנים לו עוד ארכא בזמן להוסיף בפעולותיו מסוג הנ"ל בכדי שבבי"ד של מעלה יפסקו לו הוספה וחוזה כדבעי שבמילא יבוא זה לפועל גם למטה, והאריכות בזה אך למותר, ובכלל ה"ז ענין של פוילישע אותיות.

מזכיר במכתבו שמרציא איזה פעמים בשבוע לפני צעירים וצעירות וכן לפני אנשים באים בימים, אבל אינו כותב דבר אודות תוכן הרצאותיו, ובודאי מדגיש הוא הענינים דפועל ממש ונקודה דיראת שמים, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.