ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקע

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בר פעלים

מוה"ר יהודא זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

... נהניתי מ"ש אשר לימודי זמן החורף היו בהצלחה, ומוסיף שכן הי' הן בלימוד והן ביראת שמים. ובודאי כוונתו ליראת שמים הוא ביחוד בהנוגע לפועל ממש בחיי היום יום, כי כאשר יש אחיזה למעשה בפועל הרי נשרש ונקבע הענין יותר בנפש האדם, ובפרט שאפשר לעשות מהנהגות טובות אלו הרגל בתלמידים שאז נעשה אצלם טבע שני ונוהגין כן גם כאשר הרעיון דיר"ש נמצא אצלם בהעלם, והרי סו"ס המעשה הוא העיקר...

לקראת חג המצות הממשמש ובא, הנני בזה לאחל לכת"ר וב"ב שיחיו שיחוגו אותו בכשרות ובשמחה. וע"פ המבואר בכ"מ אשר הימים טובים משפיעים על הימים הבאים אחריהם עד הרגל הבא שלאחריו, וכמבואר ג"כ בלקו"ת לרבנו הזקן בפ' ברכה דצ"ח ע"ב, הנה יומשך זה בביתו ובסביבתו גם בימי השנה.

והנה שם (בלקו"ת הנ"ל) המדובר בבחי' ביטול שישנו בכל המועדים ובמילא א"צ להמשיך אלא עד הרגל הבא אחריו, משא"כ בענינים המיוחדים לכל מועד ומועד שנמשכים על כל השנה כולה, ובפרט בנוגע לחג הפסח, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשיחת חג הפסח ה'תש"ג, הארת כל המועדים מאירה בכל יום והארת חג הפסח נמשכת תמיד.

ויש להסביר בקיצור עכ"פ, אשר בכללות שבועות הוא ענין התורה זמן מ"ת, סוכות הוא בכללות ענין המצות וכללותה מצות הצדקה מקיפים (יעויין תניא פרק ה') וכמ"ש ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך, ופסח זמן חירותינו הוא ענין האמונה וכלשון הזהר מיכלא ד[מ]הימנותא. והנה ישנם עניני תורה ומצות התלוים בזמן ובמקום משא"כ האמונה שהיא מצוה תמידית ויסוד כל התורה ומצוה, וק"ל.

בברכת חג פסח כשר ושמח.

ב'תקע

מוה"ר יהודא זאב: סגל. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שכא, ובהנסמן בהערות שם.

לקראת חג המצות: תוכן דומה נכתב לכו"כ, אחד מהם נדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1297.

וראה גם לעיל אגרת ב'תקסג. לקמן ב'תקעח.